KENMERKEN VAN ONS ONDERWIJS

Openbaar onderwijs

De Brede School Kwintijn is een openbare school waar iedereen welkom is.
Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Hierbij zijn de volgende kenmerken belangrijk:
Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de openbare school de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd.
Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
Godsdienst- en vormingsonderwijs: de openbare school moet gelegenheid geven voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.

Kleine(re) groepen
Op Brede school Kwintijn werken we in relatief kleine groepen. In de meeste jaargroepen zitten ongeveer twintig tot vijfentwintig kinderen.

Werken in bouwen
Binnen de eigen basisgroepen krijgen de kinderen instructie over de leerstof. Tijdens het verwerken van de leerstof werken tijdens thematisch werk, creatieve vakken en onderzoekend en ontdekkend leren  ook in groepsoverstijgende samenstellingen. Hierdoor wordt op een gerichte manier gewerkt aan zelfstandigheid, coöperatief samenwerken en eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Tijdens het groepsoverstijgend werken worden leermaterialen en onderwijzend personeel effectief ingezet op basis van onderwijsbehoeften van kinderen.

We onderscheiden hierbij de volgende bouwen:
Onderbouw (groep 1, 2, en 3 en 4)
Bovenbouw (groep 5, 6, 7, 8)

Ontwikkelingsgericht naar kinderen kijken
Binnen Brede School Kwintijn stellen we de ontwikkeling van kinderen centraal door onderwijsbehoeften van kinderen als uitgangspunt van ons onderwijs te nemen. Binnen gesprekken met kinderen en groepjes kinderen bespreken we eigen leervragen en eigen leerdoelen. De ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd binnen een volgsysteem. Dit volgsysteem laat zien wat het kind al kan en waar het nog aan moet werken.

Talenten
Op de Brede School Kwintijn zijn we ervan overtuigd dat elk kind over kwaliteiten en mogelijkheden beschikt, die als talenten kunnen worden aangewend. We bieden kinderen de gelegenheid om eigen talenten te ontdekken en deze te verdiepen en te excelleren.

Leren in samenhang en vanuit werkelijke ervaringen.
Op Brede School Kwintijn leren kinderen niet alleen door goede instructies van een leerkracht, maar ook door zelf te doen, te ervaren en te beleven. Vanuit werkelijke ervaringen, het bewust toepassen van geleerde strategieën en zelfreflectie willen we kinderen ‘leren-leren’, om zo op te kunnen groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid en te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.

Brede ontwikkeling van kinderen.
Op Brede School Kwintijn vinden we cognitieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken we dan ook moderne en verantwoorde methoden. Om kennis te kunnen toepassen en te gebruiken is er echter binnen de ontwikkeling van kinderen meer nodig. Daarom maken we een bewust onderscheid tussen verschillende soorten kennis: verwerven van inzichten, kunnen handelen in routines en weten van feiten.

De samenhang tussen de cognitieve ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze inhouden rondom vaardigheden en competenties, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit en spel en beweging worden dan ook evenwichtig binnen het lesrooster ingepland.

Kindgesprekken
Op Brede School Kwintijn voert de leerkracht regelmatig een gesprek met elk kind. Tijdens dit gesprek reflecteert het kind samen met de eigen leerkracht op het eigen functioneren. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over eigen leerdoelen voor de komende periode.


Werken met basisgroepen en bouwen
Op de Brede School Kwintijn krijgen kinderen onderwijs in basisgroepen. Een basisgroep is
meestal een combinatie van twee jaargroepen. Een basisgroep heeft een of twee vaste leerkrachten. De vaste leerkracht is
verantwoordelijk voor een doordacht en verantwoord onderwijsaanbod en tevens aanspreekpunt
voor ouders en kinderen. Binnen de eigen basisgroepen krijgen de kinderen instructie over de leerstof. Tijdens het verwerken van de leerstof werken we ook in groepsoverstijgende samenstellingen. Hierdoor wordt op een gerichte manier gewerkt aan zelfstandigheid, coöperatief samenwerken en eigen verantwoordelijkheid van kinderen. 

 
Gedrag van kinderen
Naast duidelijke schoolregels willen we kinderen helpen om met anderen op een positieve en goede manier om te leren gaan.  Met kindgesprekken en gerichte groepsoefeningen proberen we vanuit leerervaringen kinderen sociaal sterker te maken.